oversigt over 2019

Dagsorden Generalforsamling Ejby Optimisterne 2020

regnskab 2019

Referat fra Generalforsamling D.13/8-2020

Kaj Sørensen blev valgt som dirigent

Dirigenten konstaterede,at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til vedtægterne.

2.Valg af stemmetællere

Joan Christensen og Per Pedersen blev valgt.

Der var 53 stemmeberettigede fremmødt.

3.  Formanden aflægger bestyrelsen beretning.

Der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling D.2/5-2019 med 1 punkt på dagsordenen kontigentforhøjelse.

Foredrag

Kim greiner holdt foredrag om Tibet og fremviste lysbilleder

Kulturelle indslag

Lena og Claus underholdt med viser om livet på gaden

Fællessang fra højskolesangbogen med Torben Holt

Der har været været fællessang

Underholdning med Karen og Lene

Der været de obligatoriske gudstjenester. Herunder afsked med Anni Nyholm

Til glæde for de ældre har dagplejebørnene i Ejby pyntet juletræ i Ældrecentret,og til fastelavn kom de og slog katten af tønden.

Dagplejemødrene er også meget glade for disse arrangementer.

Der har været afholdt flere bankospil i årets løb. Der har også været afholdt aktivitets og hyggedage,samt påske,-jule og nytårshygge

Udflugter

Der været udflugter til Frederiksborg Slot og Kronprinsesse Marys Bro,samt løvfaldstur med eftermiddagskaffe på Fuglebjerg Kro.Endvidere har der været afholdt en tredagstur til Tyskland

Salgsaktiviterer

Der har i årets løb været følgende salgsaktiviter:Mirakelpriser,Damernes Butik og Dorthes Sko,

Der har været spisning Sankthansaften og Mortens aften med underholdning og fællessang samt amerikansk lotteri

Underholdning med Johnny Reimar. Efterfølgende blev der serveret smørrebrød og kaffe.

Kommentar til beretningen

Der var intet at bemærke til dette punkt

Dirigenten konstaterede,at beretningen blev godkendt.

4.   Kassereren aflægger der revidere regnskab

Anna-Marie Olsen fremlagde det revidere regnskab for 2019

Kassereren oplyste, Ejby Optimisterne pt. har 140 medlemmer

Kommentar til regnskabet

Ingen bemærkninger til dette punkt

Dirigenten konstaterede, at regnskabet blev godkendt

Valg af bestyrelse og Suppleanter

Formand Ib Christensen blev genvalgt for 2 år

Kasserer Anna-Marie Olsen blev genvalgt for 2 år

Et bestyrelsemedlem for 2 år. Der var ingen kandidater

Revisor Jonna Svendsen blev valgt for 1 år

6. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

7. Kontigent

Nyt punkt på dagsordenen for at undgå ekstaordinær generalforsamling

Ingen bemærkninger til dette punkt

8.  Eventuelt

Der blev stillet spørgsmål fra salen vedrørende kommende udflugter

Kassereren svarede, at på grund af Coronaen er der ikke planlagt nogen udflugter

Der blev spurgt, om Ejby Optimisterne forsat må afholde arrangementer i Ældrecentret

Formanden svarede, at der ikke er nogen ændringer desangående

Generalforsamlingen sluttede kl:1430