Vedtægter for

foreningen 

Ejby Optimisterne 

  

Vedtægter fra 5. marts 2005

ændret 4. marts 2006:

Ændret D.13/8-2020 

§ 1. Navn - hjemsted - motto: Ejby Optimisterne - Ejby Ældrecenter - "Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke”.P.H.

 § 2. Formål: At være til gavn og glæde for alle pensionister og efterlønnere i det lokale område.

§ 3. Medlemskreds: Alle kan være medlem uanset alder og bopæl. Alle, der har betalt kontingent, har stemmeret. Bestyrelsen fastsætter kontingentet, som skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 4. Foreningens ledelse: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. (Ulige antal). Valgperioden er 2 år, lige antal vælges i lige år, dog således, at formand og kasserer så vidt muligt ikke er på valg samme år. Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer samt revisor.

§ 5. Bestyrelsens beføjelser: Bestyrelsen tilrettelægger arrangementer

i Ældrecentret og står for de praktiske opgaver i samråd med personalet, (gerne med hjælp fra pårørende og medlemmer).

§ 6. Generalforsamlingen: Generalforsamlingen er højest myndighed og skal holdes hvert år inden den 31. maj, bekendtgøres ved skriftlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, samt i uge- og

dagspresse. Forslag afleveres til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen udpeger dirigent. Dirigenten udpeger protokolfører til at føre protokol. Efter bestyrelsens godkendelse underskrives protokollen af dirigent og protokolfører.

Valg af stemmetællere

Afstemning: Afstemning kan foregå skriftligt, hvis det ønskes. Afgørelser træffes ved simpelt flertal.

 § 7. Kasserer og revisor / regnskab: Begge kan vælges udenfor bestyrelsen, regnskabet følger kalenderåret.

§ 8. Dagsorden ved generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere.

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

    Godkendelse af beretning.

4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

    Godkendelse af regnskab.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter.

6. Indkomne forslag

7. Kontigent    

§ 9. Ekstraordinære generalforsamlinger: Der kan indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger, hvis bestyrelsen eller halvdelen af medlemmerne ønsker det.

§ 10. Opløsning af foreningen: Opløsningen af foreningen kan ske på grund af manglende interesse, kassebeholdningen anvendes til formål aftalt mellem bestyrelsen og socialudvalgsformanden.

 § 8 Eventuelt

 

"Fremtiden kommer af sig selv, det gav fremskridtet ikke" P.H.